Przejdź do: www.gov.pl/web/bip (w nowym oknie)

Wyszukiwarka

Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Strona główna BIP


Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Fabryki Sztuki

Ikony Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIW1137/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2012 r.

STATUT FABRYKI SZTUKI W ŁODZI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Fabryka Sztuki w Łodzi, zwana dalej "Fabryką", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej ustawą:
2) umowy pomiędzy Miastem Łódź, a Fundacją Łódź Art Center oraz Stowarzyszeniem Teatralnym Chorea w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi;
3) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Fabryka jest instytucją kultury, utworzoną na podstawie umowy pomiędzy Miastem Łódź, Fundacją Łódź Art Center oraz Stowarzyszeniem Teatralnym Chorea.
2. Fabryka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Łódź pod numerem RIK 1/07.

§ 3.

1. Siedzibą Fabryki jest Łódź, ul. Tymienieckiego 3.
2. Terenem działania Fabryki jest Miasto Łódź.
3. Fabryka może również działać na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.
4. Fabryka używa pieczęci z napisem: "Fabryka Sztuki w Łodzi" i adresem siedziby.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 4.

1. Fabryka jest instytucją kultury, której podstawowym celem jest tworzenie i upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w sztuce współczesnej, sztukach multimedialnych, współczesnych praktykach teatralnych i innych formach sztuki współczesnej, a także wspieranie przedsiębiorczości związanej ze sztuką i kulturą.
2. Do zakresu działalności Fabryki należy:
1) krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna i artystyczna;
2) realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki;
3) inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze:
4) prezentacja i popularyzacja współczesnego dorobku teatralnego;
5) aktywizacja i promocja twórczości młodzieży, animowanie nowych środowisk sztuki;
6) promowanie różnych form edukacji kulturalnej, w tym poprzez unikatowy' model dydaktyczny obejmujący formy pracy warsztatowej z głosem i ciałem;
7) budowanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy ośrodkami kultury w kraju i za granicą;
8) organizowanie pokazów praktycznych i spotkań teoretycznych z zakresu sztuki teatru, sztuk multimedialnych oraz innych dyscyplin współczesnej sztuki;
9) prowadzenie badań teoretycznych poświęconych sztuce ze szczególnym uwzględnieniem teatru i sztuk multimedialnych;
10) organizowanie zajęć warsztatowych, pokazów praktycznych i spotkań teoretycznych z różnych dziedzin sztuki, w tym w szczególności sztuk multimedialnych, technik teatralnych i innych dziedzin sztuki współczesnej;
11) realizacja projektów artystycznych, w tym przedstawień teatralnych, form muzycznych, wystaw i prezentacji multimedialnych;
12) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
13) realizacja projektów odwołujących się do wielokulturowości Europy i różnorodności współczesnych kultur tradycyjnych;
14) wspieranie rozwoju design, wzornictwa przemysłowego i mody;
15) wspieranie rozwoju sztuki video i fotografii;
16) realizacja projektów edukacyjnych;
17) realizacja seminariów, konferencji i sesji naukowych z pogranicza sztuki i nauki z uwzględnieniem antropologii teatru, muzykologii, etnologii i teorii kultury;
18) tworzenie i wdrażanie programów arte-terapii;
19) działalność instruktażowo - metodyczna;
20) organizacja i prowadzenie inkubatora kultury;
21) stworzenie zaplecza materialno-technicznego dla prowadzenia działalności artystycznej z różnych dziedzin sztuki i kultury;
22) stworzenie platformy współdziałania artystów zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki i przedsiębiorców;
23) promocja i opieka nad artystami, w szczególności młodego pokolenia;
24) promocja Łodzi i regionu poprzez prezentację działalności artystycznej z różnych dziedzin sztuki;
25) organizacja i wsparcie programów turystyki kulturalnej;
26) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości związanej z działalnością kulturalną i sztuką wszelkich dziedzin;
27) doradztwo i szkolenia dla stowarzyszeń twórczych, artystów i twórców kultury z zakresu przedsiębiorczości i innowacji, promocji, zarządzania i organizacji itp.;
28) doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu organizowania przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze sztuką, promocji poprzez sztukę i przedsięwzięcia artystyczne itp.

Rozdział 3
Organy zarządzające i sposób ich powoływania

§ 5.

1. Fabryką zarządza dyrektor naczelny przy współpracy zastępcy dyrektora ds. artystycznych.
2. Dyrektor naczelny organizuje działalność Fabryki, odpowiada za jej majątek oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Dyrektor naczelny jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Fabryki, w tym także czynności pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.
4. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Fabryki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora naczelnego, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Łodzi oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
5. Działalnością artystyczną Fabryki zarządza zastępca dyrektora ds. artystycznych.
6. Dyrektora naczelnego i zastępcę dyrektora ds. artystycznych Fabryki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi na podstawie ustawy po uzyskaniu pozytywnej opinii Fundacji Łódź Art Center i Stowarzyszenia Teatralnego Chorea.
7. Organem doradczym dyrektora naczelnego może być Rada Programowa Fabryki, której skład ustala dyrektor naczelny Fabryki. Organizację i sposób działania Rady Programowej określi uchwalony przez nią Regulamin, podlegający zatwierdzeniu przez Strony Umowy.

§6.

1. Bezpośredni nadzór nad Fabryką sprawuje Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem wydziału Urzędu Miasta Łodzi właściwego do spraw kultury.
2. Każda ze Stron Umowy zachowuje prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli działalności Fabryki.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§7.

1. Fabryka prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Fabryka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora naczelnego, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu miasta Łodzi oraz środków finansowych z Fundacji Łódź Art Center i ze Stowarzyszenia Teatralnego Chorea.
3. Fabryka sporządza plan finansowy zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240. poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707).
4. Plan działalności Fabryki oraz roczne sprawozdanie finansowe dyrektor naczelny jest zobowiązany przedstawić Stronom Umowy.
5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez dyrektora wydziału właściwego do spraw kultury Urzędu Miasta Łodzi.
6. Majątek Fabryki może być wykorzystywany jedynie dla celów statutowych.
7. Wyboru biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Fabryki dokonuje Prezydent Miasta Łodzi z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora naczelnego.

§ 8.

1. Fabryka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
2. Przychodami Fabryki są:
1) dotacja podmiotowa;
2) dotacje celowe na realizację zadań i programów;
3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
4) środki finansowe przekazane przez Fundację Łódź Art Center i Stowarzyszenie Teatralne Chorea;
5) przychody uzyskane z prowadzonej działalności, w tym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ze sprzedaży biletów wstępu i innych opłat z tytułu prowadzonej działalności;
6) środki finansowe od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł, środki pozyskiwane z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.
3. Uzyskiwane przychody przeznacza się na działalność statutową Fabryki.

Rozdział 5
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 9.

Dyrektor naczelny może wnioskować o dokonanie zmian w statucie Fabryki.

§ 10.

1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Każda zmiana w statucie podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Łódź.

Rozdział 6
Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna

§11.

1. Fabryka może prowadzić dodatkowy działalność, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z podstawowymi zadaniami Fabryki, w szczególności w zakresie:
1) działalności reklamowej i promocyjnej;
2) wytwarzania i sprzedaży artykułów' promocyjnych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, wanna być prowadzona z zachowaniem wymagań określonych odrębnymi przepisami.
3. Wpływy z działalności, o której mowa w ust. 1, zasilają przychody Fabryki i są przeznaczone na działalność statutową.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Joanna Owczarz (2010-01-04 12:14:23)
Informację zmodyfikował(a): Joanna Owczarz (2021-04-06 10:53:39)
Liczba odwiedzin: 11002


Stopka

Zamknij